ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.199 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.8.907/2020 al domnului Florin-Adrian Hopșa, consilier județean, întocmit în baza solicitării nr.7901/2020 a primarului Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.907/2020 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management, Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr.8383/2020 a primarului Municipiului Roman, adresa nr.11215/2020 a Spitalului Municipal de Urgență Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„c”, ale alin.(7) lit. „a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Muncipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea realizării unor lucrări de interes public județean, respectiv realizarea unor lucrări de reparații curente la Spitalul Municipal de Urgență Roman.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării lucrărilor de reparații curente prevăzute la alin.(1), în cuantum de 450.000 lei.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 105 din 11 mai 2020

Adoptată cu 28 voturi ‟pentru” + 2 ‟abțineri” + 1 ‟neparticipare”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 105.PDF