ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind suspendarea și suplimentarea unor linii de gardă aprobate pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.16 lit.(b) teza a II-a din anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.9.871/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr.15.754/2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9.871/2020 al Direcției de management și al Direcției generale buget, finanțe, avizul nr.NT 1702/DMSS 189/2020 al Ministerului Sănătăţii, Hotărârea nr. 51/2020 a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, Hotărârea nr. 7/2020 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„d”, alin.(5) lit.„c” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.138/2014 privind aprobarea liniilor de gardă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.      Se suspendă linia de gardă I.4 Ortopedie și Traumatologie, precum și 0,5 de linie de gardă I.5 ORL;

b.     Se suplimentează cu o linie de gardă continuă în specialitatea anestezie terapie intensivă, precum și cu 0,5 linie de gardă în specialitatea boli infecțioase.

(2) Modificările prevăzute la alin.(1) sunt valabile pe perioada cât Spitalul Județean de Urgență      Piatra-Neamț este nominalizat, conform prevederilor legale în vigoare, ca spital de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 107 din 11 mai 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”