ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr. 9564/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. A-1460/2020 a UM 02275 Bălțătești;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9564/2020 al Direcției de management, Direcției arhitect șef şi Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Protocolul de dare în administrare a Staţiunii Bălţăteşti nr.5392/M.65/2010, Certificatele de urbanism nr. A 2620/2020 și nr.A 2621/2020 emise de Ministerul Apărării Naţionale – Direcţia Domenii şi Infrastructuri, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul privind realizarea unor lucrări de construire de către Ministerul Apărării Naţionale, prin UM 02275 Bălţăteşti, aferente Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală Dr. Dimitrie Cantemir” (Staţiunea Bălţăteşti), proprietatea Judeţului Neamţ, respectiv:

– Reabilitarea drumurilor, aleilor, parcărilor, parcurilor și a instalației de iluminat exterior din cazarma 3196 Bălțătești, investiție detaliată prin Tema de proiectare nr. F 2010/06.12.2019 elaborată de Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare București;

– Sistem de legătură pentru persoane, tip ascensor în plan înclinat, între Baza de tratament și Hotelul Ozana, cu o stație intermediară în dreptul Hotelului Topolița, din cazarma 3196 Bălțătești, investiție detaliată prin Tema de proiectare nr.F 2011/06.12.2019 elaborată de Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare București.

Art.2: Acordul prevăzut la art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea executării lucrărilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 109 din 11 mai 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”