ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor mandate speciale

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.d^2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.13, alin.(1) lit.„b” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.20 alin.(4) și (6), ale art.16 alin.(3) lit.”d” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 75/2008, cu modificările și completările ulterioare;

          Examinând referatul de aprobare nr.9966/2020 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării înregistrate cu nr.457/2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr. 9966/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispozitiilor art.173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, să voteze, în numele Județului Neamț, pentru încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 2, Județul Neamț, nr.159/1035/04.04.2018, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și S.C. ROSSAL S.R.L. Roman, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, să voteze, în numele Județului Neamț, pentru încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 3, Județul Neamț, nr.63/609/01.03.2017, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și Asocierea S.C. ROSSAL S.R.L. Roman – S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, să voteze, în numele Județului Neamț, pentru încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 4, Județul Neamț, nr. 29/EDL 17-64/30.01.2017, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. Iași, conform modelului prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Mandatele prevăzute la art.1 – 3 se acordă numai sub condiţia prezentării de către operatori a unor certificate de situații de urgență eliberate de autoritățile compentente și/sau a altor înscrisuri doveditoare din care să rezulte pierderile suferite și necesitatea adoptării măsurilor de remediere de natură să restabilească echilibrul economico-financiar contractual, în caz contrar considerându-se că mandatele nu s-au acordat.

Art.5: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 110 din 11 mai 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 110.PDF