ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Cap.5- Completarea cererii de finanțare, subcap.5.4.1-Anexe obligatorii la depunerea cererii de finanțare, pct.19, aprobat prin Ordinul nr.3802/2017 al ministrului delegat pentru fonduri europene;

Examinând referatul de aprobare nr.9897/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării 14693/OI/2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9897/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b ” și „d”, ale alin.(5) lit.„c”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, în cuantum de 7.258.844,29 lei, inclusiv TVA.”

Art.II: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în proiect, în sumă de 2.788.567,54 lei, reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui achitate, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 91.230,25 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”.

Art.III: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 111 din 11 mai 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru” + 1 ‟neexercitareˮ