ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 și art.11, lit.„b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.6 din Statutul Rețelei Destinațiilor Europene de Excelență (EDEN) însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.206/2018;

Examinând referatul de aprobare nr.5750/2020 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5750/2020 al Direcţiei juridice și relații internaționale, Direcției generale buget finanțe și Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, Hotărârea nr.2/2020 a Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.89 alin.(7), ale art.90 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, pentru anul 2020, în sumă de 350.000 lei.

Art.2: Se aprobă plata cotizației anuale, datorată pentru anul 2020 de Județul Neamț, în calitate de membru al Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență”-Rețeaua EDEN, respectiv contravaloarea în lei a sumei de 400 euro.

Art.3: Direcţia de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 97 din 11 mai 2020

Adoptată cu 16 voturi ‟pentru” + 14 ‟abțineri” + 1 ‟neparticipare”