ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acceptarea unei donații și luarea unor măsuri conexe

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.863 lit.„c” din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.2909/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor f.n./2019 ale Fundației Umanitare AVE MARIA Tazlău și a adresei nr.42058/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2909/2020 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c ”, alin.(4) lit.„a” și alin.(5) lit.„b”, ale art.291 alin.(3) lit.„a” și alin.(5) lit.„b”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se acceptă, în numele Județului Neamț, donația făcută acestuia de Fundația Umanitară AVE MARIA Tazlău, respectiv preluarea activului format din 7 imobile cu o valoare totală de 1.606.172,50 lei, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la care se adaugă mobilier nou, complet, pentru trei dormitoare, fundație și elevație din beton existentă în locație și livadă formată din 75 pomi fructiferi, precum și preluarea pasivului – suma de 170.994,80 lei, respectiv debit de bază și majorări de întârziere (până la data de 31.03.2020), datorate la bugetul Comunei Tazlău, ce reprezintă impozit pe clădiri neplătit (se vor achita și sumele acumulate în perioada 1.04.2020 și până la data încheierii actului notarial de donație), cu următoarele condiții impuse de donator:

a)                  destinația, respectiv asigurarea de servicii sociale de tip rezidențial pentru persoane aflate în situații de risc (copii/adulți) să fie păstrată cel puțin până în anul 2032;

b)                  aprobarea constituirii în favoarea donatorului, Fundația Umanitară AVE MARIA Tazlău, a unui drept de folosință gratuită în ceea ce privește unul din imobile, respectiv casa nr.5 (NC 50233-C5/UAT Tazlău) pe o perioadă determinată – până la data punerii în funcțiune a noului sediu al fundației, urmând ca, ulterior, după revocarea dreptului de folosință gratuită, acest corp de clădire să dobândească același regim juridic ca al celorlalte imobile donate.

 (2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actul notarial de acceptare a donației, cu suportarea cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și publicitate imobiliară, precum și a taxelor notariale necesare autentificării acestuia, de către donatar, respectiv Județul Neamț.

Art.2: (1) Sub condiția încheierii actului notarial prevăzut la art.1 alin(2), se aprobă înscrierea în inventarul domeniului public al Județului Neamț a bunurilor ce fac obiectul donației, precum și darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a imobilelor menționate, cu excepția poziției nr.5 din anexa la proiectul de hotărâre (imobilul casa nr.5 – NC 50233-C5/UAT Tazlău).

(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.58/2019 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.3: Direcția de management, Direcţia generală buget finanţe și Direcţia juridică și relaţii internaţionale vor lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 98 din 11 mai 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 98.PDF