ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, precum și ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.5.150/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.150/2020 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c ”, art.289 alin.(1) și alin.(4) și art.357 alin.(3) și alin.(4), precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Inventarul bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Inventarul bunurilor mobile ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 99 din 11 mai 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”