ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.12.228/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.20.560/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.228/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, adresa nr.17.305/OI/2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională NORD-EST, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b” și „d”, alin.(5), lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul de interes public județean „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate”, având ca scop înființarea de servicii sociale, respectiv construirea a 3 case de tip familial și înființarea unui centru de zi pentru copii cu dizabilități, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, apel de proiecte nr.POR/531/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Art.2: Proiectul prevăzut la art.1 se va implementa de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în comun cu UAT Municipiul Roman, conform Acordului de parteneriat nr.28.667/15.081/6.08.2019, aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.189/2019.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate”, în cuantum de 7.303.684,59 lei, inclusiv TVA.

Art.4: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând contribuția proprie de 1,5% la totalul cheltuielilor eligibile în proiect, în cuantum de 69.691,76 lei (inclusiv TVA), precum și cheltuielile totale neeligibile, în cuantum de 1.627.911,44 lei (inclusiv TVA).

Art.5: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând cheltuieli conexe aferente activităților ce intră în responsabilitatea sa, ce pot apărea pe durata de implementare a proiectului „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate”, pentru implementarea acestuia în condiții optime.

Art.6: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a tuturor resurselor financiare aferente activităților ce intră în responsabilitatea sa, necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7:  Se împuternicește doamna Cristina Păvăluță, director general în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze toate actele necesare, precum și contractul de finanțare.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                                    

Nr. 112 din 16 iunie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”