ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„d², coroborate cu cele ale art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.17 alin.(1) lit.„n” din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.11.059/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.182/2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

Văzând raportul de specialitate comun nr.11.059/2020 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, Direcției generale buget-finanțe, Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției juridice și relații internaționale, Sinteza raportului de audit tehnico-economic pentru Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., întocmit de Estana Audit&Accountancy S.R.L., adresa nr.165/2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, adresele nr.2230 și nr.2849/2020 ale Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” să voteze, în numele acestuia, modificarea prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/2016, încheiat cu Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., prin care să se aprobe, pentru anul 2020, un cost de operare de 7,48308 lei/km la autobuze, precum și un profit rezonabil de 4,02%.

Art.2: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 270.000 lei lunar reprezentând acoperirea parțială a compensației lunare aferentă serviciului de transport public prestat conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016, începând cu compensația aferentă lunii iunie 2020.

Art.3: Se împuternicește domnul Ion Rotaru, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, să semneze actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016, conform mandatului prevăzut la art.1.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 116 din 16 iunie 2020

Adoptată cu 29 voturi ‟pentru”+1 ‟abținere”