ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                 

     HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unui acord de asociere cu UAT Comuna Stănița în vederea implementării proiectului „ȘTEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț”

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

    Având în vedere prevederile Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.295/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes județean „ȘTEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în Județul Neamț”, cu modificările și completările ulterioare;

    Examinând referatul de aprobare nr.12.498/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr.12.498/2020 al Direcţiei Investiții, Programe și Infrastructură Județeană şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, Hotărârea Consiliului local al Comunei Stănița nr.41/2020, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

    În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„a” și „c”, ale alin.(7) lit. „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Stănița, prin Consiliul Local al Comunei Stănița, în vederea realizării unor activități aferente proiectului de interes județean „ȘTEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț”.

     (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Stănița, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2: Direcţia Investiții, Programe și Infrastructură Județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 118 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru” +1 ‟neparticipareˮ

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 118.PDF