ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

             

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.25 lit. „a” și „c” din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.11.947/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.2.996.561/2020 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.11.947/2020 al Direcției achiziții și logistică, al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108 lit.„d”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, alin.5 lit.„h”, art.349, art.362 alin.(2) și (3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, a unor bunuri materiale aparținând domeniului privat al Județului Neamț, cu o valoare de inventar de 88.211,08 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile transmise potrivit prevederilor alin.(1) urmează a fi utilizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț pentru realizarea activității de protecție civilă în județul Neamț, respectiv pentru echiparea personalului operativ în vederea executării misiunilor specifice, pentru asigurarea gestionării bazelor de date și transmiterea acestora către structurile funcționale, pentru executarea transportului, izolării și carantinei persoanelor provenite din zone de risc și a celor care iau contact cu acestea, precum și pentru diminuarea riscului transmiterii infecțiilor virale.

(3) Cheltuielile de întreținere a bunurilor vor fi suportate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, din bugetul alocat anual prin bugetul Județului Neamț.

(4) Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț îi revin obligațiile prevăzute de art.350 alin.(2) și art.351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Direcția achiziții și logistică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț vor lua măsuri pentru predarea-primirea bunurilor prevăzute la art.1 în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 121  din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 121.PDF