ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                          

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”  

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1) lit.„b” din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor instorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8 alin. (2) și (7) – Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare din Anexa 1 – Condiții specifice la Contractul de finanțare nr.1047/2018, modificat prin actul adițional nr.1/2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

Examinând referatul de aprobare nr.11.908/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.910/2020 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcţiei generale buget-finanțe, Instrucțiunea AM POR nr.42/2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

               Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b”, alin. (3) lit. ”f”, alin.(5) lit.”j”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:  

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (SF cu elemente DALI) aferentă proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, în valoare totală de 2.146.719 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.553.456 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, în cuantum de 2.210.403,61 lei (inclusiv TVA).”

Art.III: Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:  

Art.4: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale acestuia, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 903.972,20 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”.

Art.IV: Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției cuprinși în anexa nr.1 – Descrierea proiectului- la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:  

„Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

1.     Valoarea totală:2.146.719 lei (inclusiv TVA),

                     din care C+M în valoare de 1.553.456 lei (inclusiv TVA);

2.     Durata de realizare a lucrărilor:18 luni.”

Art.V: În mod corespunzător, se modifică documentația tehnico-economică (SF cu elemente de DALI) aferentă proiectului – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VI: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.VII: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 123 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”