ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.132 alin. (1) și ale art.135 alin.(1) lit.„a” din anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.12.312/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.312/2020 al Direcției de management și al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, ale art.298 lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

        

Art.1:  Se aprobă dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 50766, înscris în cartea funciară 50766 UAT Cordun, constând într-un teren în suprafață de 40.000 mp, proprietate publică a Județului Neamț, în 2 loturi, potrivit detaliilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale de dezmembrare.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 125 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 125.PDF