ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

 

            Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere dispozițiile art.37 alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.12.373/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.12.373/2020 al Direcției arhitect-şef, precum și avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1:Se aprobă reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, în sensul înlocuirii în componența acesteia a domnului Vasile Luca, inginer, cu doamna Raluca Verdeș, arhitect șef în cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Bicaz, precum și completarea acestui organism cu încă un membru, respectiv domnul Iulian Sebastian Negru, arhitect șef în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roman.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, art.1 alin.(1) al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 78/2017 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

      Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 126 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”