ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului prealabil pentru realizarea unor lucrări pe un drum județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22^1 alin.(4) lit„c” din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 12746/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. 3288/2020 a primarului Comunei Tămășeni;

Văzând raportul de specialitate nr.12746/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.152/2020 privind darea în administrare a unui sector de drum județean, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tămășeni nr.21/2020, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„l” și alin.(6) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul prealabil pentru realizarea de către Consiliul Local al Comunei Tămășeni a proiectului de investiții „Covor asfaltic pe DJ 201C, km 3+250-8+575, comuna Tămășeni, județul Neamț”.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 129 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”