ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) și ale art.31 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.12.908/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.908/2020 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c ”, art.478 alin.(2), precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.196/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.      Postul de consilier, personal contractual de execuție, studii superioare, grad profesional II, din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, poziția nr.30 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional I;

b.     Funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al Direcției Generale Buget Finanțe, poziția nr.85 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior;

c.      Funcția publică vacantă de execuție de consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Publice al Direcției Achiziții și Logistică, poziția nr.176 în statul de funcții, se transformă în consilier achiziții publice, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2020, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 131 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”