ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art. 35 lit.d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 și art.28 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 și art.4 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului București, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.174/2011, ale art.33 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

Examinând referatul de aprobare nr. 12.400/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 1123/NT/2020 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 12.400/2020 al Direcției juridice și relații internaționale, precum avizele comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se adoptă Monografia economico-militară a judeţului Neamţ, document clasificat secret de serviciu, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 132 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

 

 

Anexe

  • DOCUMENT CLASIFICAT