ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului Un nou start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi", precum și ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr.1680/2018 pentru aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi";

Examinând referatul de aprobare nr.11.928/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.15.488 și nr.19.266/2020 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.11.928/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„d”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5), lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul de interes public județean Un nou start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni, având ca scop înființarea de servicii sociale de tip locuință protejată și servicii sociale tip centru de zi.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului Un nou start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni, în cuantum de 4.967.492,29 lei, din care C+M în sumă de 3.319.450,84 lei.

Art.3: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumei de 2.966.492,29 lei reprezentând contribuția proprie în proiectul prevăzut la art.1, din care cheltuieli neeligibile în sumă de 560.321,46 lei.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Locuința protejată Mesteacăn”, în valoare totală estimată de 1.098.766,36 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 737.221,32 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 luni, conform anexelor nr.1a și 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Locuința protejată Arinul”, în valoare totală estimată de 1.098.766,36 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 737.221,32 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 luni, conform anexelor nr.2a și 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Locuința protejată Floare de Colț”, în valoare totală estimată de 1.098.766,36 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 737.221,32 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 luni, conform anexelor nr.3a și 3b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7:  Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”, în valoare totală estimată de 1.671.193,21 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.107.786,88 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 luni, conform anexelor nr.4a și 4b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: (1) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Un nou start”, după cum urmează:

a.se modifică denumirea proiectului din „Un nou start” în „Un nou start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”;

b.se modifică denumirea obiectivului de investiții „Centru de zi Dobreni” în „Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”.

(2) În mod corespunzător, se modifică denumirea obiectivului de investiții prevăzut de art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.131/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes  județean, din „Centrul de zi „Dobreni”” în „Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”.                                                                                                                                      

Art.9: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.10: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 133 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 133.PDF