ROMÂNIA

               JUDEŢUL  NEAMŢ

             CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                         

         HOTĂRÂRE

 

      privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții

de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.9446/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9446/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, județul Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centru de zi Tașca”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Floarea”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Neagra”, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Stejaru”, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Ticoș”, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centru de zi Doljești”, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Luceafărul”, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Iris”, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Înlocuire centrale termice” la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Înlocuire învelitoare acoperiș” la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare instalație sanitară și a grupurilor sanitare” la Complexul de Servicii „Elena Doamna”, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Sistem supraveghere video” la Complexul de Servicii „Elena Doamna”, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.15: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 134 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

 

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 134.PDF