ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.9.443/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.547 și 12.061/2020 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și a adresei nr.12/2020 a Centrului de Îngrijire și Asistență Târgu-Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9.443/2020 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Realizarea măsurilor conform scenariului de securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu” la Complexul de servicii „Elena Doamna” din municipiul Piatra-Neamț, în valoare totală estimată de 768.700,71 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 591.923,82 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 24 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Realizarea măsurilor conform scenariului de securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu” la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în valoare totală estimată de 611.829,39 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 480.755,83 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 24 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Realizarea măsurilor conform scenariului de securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației ISU” la Complexul de servicii „Romanița” din municipiul Roman, în valoare totală estimată de 983.132,16 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 595.080,88 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 24 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Centrală fotovoltaică” la Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu-Neamț, în valoare totală estimată de 351.563,83 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 87.371,13 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 6 luni, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Renovare clădire administrativă – birouri” aparținând Centrului Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra-Neamț, în valoare totală estimată de 803.973,28 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 638.268,60 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 luni, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 135 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”