ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile art.10 alin.(5) și alin (11) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        Examinând referatul de aprobare nr.7102/2020 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr. 51 și 71/2020 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

       Văzând raportul de specialitate comun nr.7102/2020 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, al Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Notificarea Municipiului Roman nr.4284/2020, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Roman nr.31/2020, Nota de fundamentare nr.4712/2020 a Companiei Județene Apa Serv S.A., adresa nr.88/2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

        În temeiul dispozitiilor art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

       

Art.1: Se acordă un mandat special domnului Tudorel RADU, reprezentantul Judeţului Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să voteze împotriva retragerii Municipiului Roman din Asociație, până la îndeplinirea condițiilor de retragere, respectiv achitarea de către Municipiul Roman a tuturor despăgubirilor prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Utilități Publice nr.28/2009 și în Statutul Asociației, cât și până la obținerea acordului scris al entităților finanțatoare ale proiectelor cu finanțare nerambursabilă depuse în cadrul programelor operaționale POS Mediu 2007-2013 și POIM 2014-2020.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 136 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 16 voturi ‟pentru” + 13 ‟împotrivăˮ + 1 ‟abținereˮ + 1 ‟neparticipareˮ