ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „AMENAJARE LIFT EXTERIOR” corp C32, Secția Boli Infecțioase

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.13.471/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.471/2020 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. „f”, alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF cu elemente de DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „AMENAJARE LIFT EXTERIOR”, corp C32, Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „AMENAJARE LIFT EXTERIOR”, corp C32, Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț în valoare totală de 1.100.820,02 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 808.174,45 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 139 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

 

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 139.PDF