ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.d^2, art. 25 alin.(3) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin (1) lit.„b” din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.15.520/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.520/2020 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură judeţeană, al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” să voteze, în numele Județului Neamț, pentru încheierea actului adițional nr.4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț, nr.159/1035/2018, încheiat cu Societatea Comercială ROSSAL S.R.L. Roman, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și în ceea ce privește calculul și recuperarea sumelor datorate pentru folosința terenului din intervalul de la semnarea contractului și predarea efectivă a bunului până la data semnării Actului Adițional nr.4.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 141 din 31 iulie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru” + 14 ‟abțineriˮ

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 141.PDF