ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.18 alin.(1), art.19 și ale art.21 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.13.610/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.23542/2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.13.610/2020 al Direcției de management, adresa nr.8036/ISASSM/2020 a Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, Buletinele de determinare prin expertizare a locului de muncă nr.67, 68, 69/2020 ale Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă concediul de odihnă suplimentar de 4 zile lucrătoare pentru salariații din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ care lucrează în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase.

Art.2: Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 143 din 31 iulie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru” + 14 ‟abțineriˮ