ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind selecția membrilor consiliului de administrație și a directorului S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(1) și (2) – Anexa 1c – Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale art.3 pct.2 lit.„c” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.15212/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 15212/2020 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„a”, alin.(2) lit.„d” și ale art.196, alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind selecția membrilor consiliului de administrație și a directorului S.C. DRUPO NEAMȚ S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 147 din 31 iulie 2020

Adoptată cu 18 voturi ‟pentru” + 13 ‟abțineriˮ

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 147.PDF