ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii nr.115/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

Examinând referatul de aprobare nr.16.460/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.16.460/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.16.084/2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, adresa nr.11.058/2020 a Direcției de Sănătate Publică Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (3) lit. „a” şi ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2020, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020, conform anexei nr.2.

Art.3: Se rectifică bugetul general al unității administrativ-teritoriale Județul Neamț pe anul 2020, conform anexei nr.3.

Art.4: Se modifică lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, valabilă pe anul 2020, conform anexei nr.4.

Art.5: Se modifică numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2020, conform anexei nr.5.

 Art.6: (1) Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr.1-5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.55/2020 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 149 din 31 iulie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru” + 13 ‟abțineriˮ + 1 ‟neparticipareˮ