ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea produselor contractate în cadrul Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2019-2020, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar;

Examinând referatul de aprobare nr.16.993/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.16.993/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management și al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Procesul-verbal nr.16.987/2020 întocmit de Comisia de inventariere numită prin Ordinul Prefectului Județului Neamț nr.301/2020, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă redistribuirea produselor contractate în cadrul Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2019-2020, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Direcția juridică și relaţii internaţionale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv în ceea ce privește modificarea clauzelor contractuale existente, pentru asigurarea posibilităţii redistribuirii produselor către destinatarii prevăzuţi în anexă, cu respectarea termenelor de valabilitate ale produselor.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 152 din 10 august 2020

Adoptată cu  30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 152.PDF