ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.11 alin.(1) și (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.17.147/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.147/2020 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.148/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea pct.II – Salarizarea personalului contractual al anexei nr.1 – Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 13 august 2020, sub condiția încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 153 din 10 august 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 153.PDF