ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE FOIȘOR PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER LA ȘCOALA DIN LOCALITATEA VĂLENI”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.17.148/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.17.148/2020 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (3) lit. „f”, alin.(5) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „AMENAJARE FOIȘOR PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER LA ȘCOALA DIN LOCALITATEA VĂLENI”, realizat în cadrul proiectului „ȘTEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț”, cu o valoare estimată de 122.815,00 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 77.221,34 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 60 de zile calendaristice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 154 din 10 august 2020

Adoptată cu 29 voturi ‟pentru” + 1 ‟neparticipare”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 154.PDF