ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T” și completarea Strategiei de dezvoltare a județului Neamț- perioada de programare 2014-2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului „Condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.855/2020;

Examinând referatul de aprobare nr.17.207/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.17.208/2020 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, Hotărârea nr.8/2020 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională NORD-EST privind aprobarea „Metodologiei de selecție și prioritizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020”, aplicabilă la nivelul Regiunii NORD-EST, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„d”, alin.(5) lit.„p”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă realizarea proiectului de interes județean „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T”.

(2) În mod corespunzător, se completează Planul de acțiuni aferent Strategiei de dezvoltare a Județului Neamț – perioadă de programare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin includerea proiectului prevăzut la alin.(1) în lista proiectelor prioritare prevăzută la Obiectivul general 1. „Un județ în care mobilitatea intra- și interzonală este crescută”, Obiectiv specific 1.1 „Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane (ex.:rețeaua TEN-T, drumuri județene, comunale, poduri)”, Domeniul de activitate 1.1.1. „Reabilitarea și modernizarea conexiunilor zonelor rurale și urbane între ele și cu rețeaua TEN-T”.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 157  din 10 august 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”