ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

              CONSILIUL  JUDEŢEAN             

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea punerii în funcțiune și utilizării

unui obiectiv de investiții

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Examinând referatul de aprobare nr. 18.519/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr. 1.794 și 1.795/2020 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.519/2020 al Direcției generale juridice și relații internaționale, Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. ”b” și ”d”, alin. (5) lit. ”c”, precum şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 77/2020 privind aprobarea contribuției Județului Neamț la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții ”Spitalul Mobil Covid 19 Regiunea Nord-Est România”, urmând ca, în tot cuprinsul acesteia, în loc de ”Spitalul Mobil Covid 19 Regiunea Nord-Est România” să se citească ”Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”.

Art.2: Se acordă un mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor juridice necesare punerii în funcțiune și utilizării obiectivului de investiții ”Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est” de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași.

 Art.3: Se acordă un mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale necesare încheierii între unitatea sanitară cu paturi prevăzută la art. 2 și unitățile sanitare cu paturi din județul Neamț a documentelor de colaborare care să stabilească în concret modalitatea în care se va face tratarea pacienților din județul Neamț în cadrul Spitalului Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est.

Art.4: (1) Reprezentanții Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Direcția de management și Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă vor urmări modul de realizare a scopului obiectivului de investiții.  

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 159 din 26 august 2020

Adoptată cu 16 voturi ‟pentru” + 1 ‟abținereˮ