ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „SUPORT-Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.17.498/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.30.945/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.498/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției generale buget finanțe și al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.32.447/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b” și „d”, alin.(5), lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului de interes public județean „SUPORT-Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă”, în valoare totală de 4.750.159,00 lei, având ca scop reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității și creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat pregătiți pentru a avea o viață independentă.

Art.2: Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (partener 1) cu Fundația „Sf. Ioan Calabria” Răcăciuni, județul Bacău (lider parteneriat) și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț (partener 2), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând contribuția proprie, în cuantum total de 28.551,10 lei, inclusiv TVA, din valoarea cheltuielilor eligibile angajate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț de 1.427.554,80 lei, inclusiv TVA.

Art.4: Se împuternicește doamna Mirela Negruș, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze documentele aferente contractării și implementării proiectului, în calitate de reprezentant al partenerului 1.

Art.5: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția Generală Buget Finanțe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul  Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 160 din 26 august 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 160.PDF