ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                        CONSILIUL  JUDEŢEAN                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

             Examinând referatul de aprobare nr. 17.870/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

             Văzând raportul de specialitate comun nr. 17.870/2020 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”,  ale art. 478 alin. (2), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 148/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, în sensul transformării postului de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Infrastructură Județeană al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, poz. 149 în statul de funcții, în consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Direcţia de Management și Direcția Generală Buget Finanțe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 164 din 26 august 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru”