ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                        CONSILIUL  JUDEŢEAN                        

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Neamț

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

              Examinând referatul de aprobare nr.17.925/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

             Văzând raportul de specialitate nr.17.925/2020 al Direcției de Management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.485 alin.(10), ale anexei nr.6, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează membrii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Neamț, după cum urmează:

1.președintele Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

2.președintele Comisiei buget, dezvoltare economico-socială și administrarea patrimoniului județului.

Art.2: Direcţia de Management va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

    

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 167 din 26 august 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru”