ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

             CONSILIUL  JUDEŢEAN                  

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și ale art.18¹ alin.(2) lit.„d” din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

Examinând referatul de aprobare nr.18.358/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. 1172/2020 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.358/2020 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă şi al Direcţiei Generale Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„f”, alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea realizării acțiunii de interes public județean „Campionatele Naționale de Orientare”, în perioada 9-13 septembrie 2020, în județul Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 15.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2: Direcția Generală Buget Finanțe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Generală Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

         Art.3:  Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 168 din 26 august 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 168.PDF