ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aderarea Județului Neamț la Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” și la Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980;

Examinând referatul de aprobare nr.13.426/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza invitației nr.113/2020 a Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.426/2020 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, avizul nr.G1/1146/2020 al Ministerului Afacerilor Externe, adresa nr. 92948/2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.89, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă aderarea Județului Neamț la Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” și la Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.

Art.2: Se însușește Statutul Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se însușesc Statutul Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” și Actul constitutiv al Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, prevăzute în anexele nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcția generală juridică și relații internaționale va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 172 din 03 septembrie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru” + 11 ‟abțineriˮ

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 172.PDF