ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art. 14 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 17.095/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. 30.134/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 17.095/2020 al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.32.664/2020, nr.30.134/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se reorganizează Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, după cum urmează:

Președinte: secretarul general al județului;

Vicepreședinte: director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț;

Membri: – director general adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț, cu atribuții de coordonare a activității în domeniul protecției copilului;

– director general adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț, cu atribuții de coordonare a activității în domeniul protecției persoanelor adulte;

– șef centru – Complex de servicii ”Ion Creangă” Piatra Neamț;

– șef centru – Complex de servicii ”Romanița” Roman;

– directorul  Complexului de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman;

– directorul Centrului de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni;

 managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

– managerul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

– directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 173  din 03 septembrie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru” + 11 ‟abțineriˮ