ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri în ceea ce privește două imobile (terenuri) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.17.496/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.30.944/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 17.496/2020 al Direcției de management și al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 lit. „a”, art. 173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5), lit.„a” și „b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă dezmembrarea a două imobile (terenuri), proprietate publică a Județului Neamț, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr 1, conform detaliilor prevăzute în anexele nr.2 și 3.  

(2) Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale de dezmembrare.

Art.3: (1) Se aprobă, sub condiția încheierii actelor notariale prevăzute la art.2, darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a celor 4 loturi de teren rezultate în urma dezmembrărilor, în scopul realizării unor obiective de interes public județean, respectiv 3 case de tip familial și un centru de zi.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 175 din 08 octombrie 2020

Adoptată cu 26 voturi ‟pentru” + 1 ‟abținereˮ

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 175.PDF