ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) și ale anexei III din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.707/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.1.379/2020 a Complexului Muzeal Național Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.707/2020 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea nr.4/2020 a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Național Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.134/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului Muzeal Național Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)        postul de fotograf, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț- Secția Muzeală I Piatra-Neamț-Bicaz, poziția nr.11 în statul de funcții, se transformă în fotograf, studii superioare, grad profesional II;

b)       postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Muzeului de Artă Piatra-Neamț al Secției Muzeale II Piatra- Neamț, poziția nr.22 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional II;

c)        postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Muzeului Cetatea Neamț- Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția nr.37 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional II;

d)       două posturi de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant, din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț- Secția Muzeală III Târgu-Neamț, pozițiile nr.48 și nr.49 în statul de funcții, se transformă în posturi de muzeograf, studii superioare, grad profesional II;

e)        două posturi de gestionar custode, studii medii, treaptă profesională debutant, din cadrul Galeriilor de Artă „Lascăr Vorel” Piatra-Neamț- Secția Muzeală II Piatra-Neamț, pozițiile nr.25 și nr.26 în statul de funcții, se transformă în gestionar custode, studii medii, treaptă profesională II;

f)        postul de gestionar custode, studii medii, treaptă profesională debutant, din cadrul Muzeului Cetatea Neamț-Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția nr.42 în statul de funcții, se transformă în gestionar custode, studii medii, treaptă profesională II;

g)       postul de gestionar custode, studii medii, treaptă profesională debutant, din cadrul Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești- Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția nr.54 în statul de funcții, se transformă în gestionar custode, studii medii, treaptă profesională II.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 9 octombrie 2020, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                              

Nr. 176 din 08 octombrie 2020

Adoptată cu 27 voturi ‟pentru”