ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.20.194/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.20.194/2020 al Direcției de Management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, prevăzut în anexa care face parte integranță din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 9 octombrie 2020, dată la care se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.13/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 178 din 08 octombrie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru” + 9 ‟împotrivăˮ + 1 ‟abținereˮ

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 178.PDF