ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea valorii și plății cotizației financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

     Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.15 alin.(2) din Statutul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 172/2020 privind aderarea Județului Neamț la Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” și la Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”;

        Examinând referatul de aprobare nr.20.142/2020 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.179/2020 a Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”;

        Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.142/2020 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, Hotărârile nr. 1 și 2/2020 ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, Hotârârea nr.6/2020 a Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispozitiilor art.173 alin.(7) lit.„a” și „c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru” și al Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” pentru trimestrul IV 2020, respectiv contravaloarea în lei a sumei de 5.661 euro.

Art.2: Direcția generală buget finanțe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 179  din 08 octombrie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru” + 10 ‟abțineriˮ