ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                            CONSILIUL  JUDEŢEAN                             

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate

în administrarea Companiei Județene APASERV S.A Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și 2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.036/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.14.750 și 16.223/2020 ale Companiei Județene APASERV S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr.19.036/2020 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, art.361 alin.(2) și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor cu o valoare totală de 102.255,08 lei, având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 de către administratorul acestora, respectiv Compania Județeană APASERV S.A..

(3) Se aprobă scoaterea din funcţiune și valorificarea  bunului prevăzut în anexa nr. 2 de către administratorul acestora, respectiv Compania Județeană APASERV S.A..

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 180 din 08 octombrie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru” + 10 ‟abțineriˮ

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 180.PDF