ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                              

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea unor linii de gardă de la nivelul Spitalului Județean de Urgență

Piatra-Neamț

 

               Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.16 lit.(b) teza a II-a din anexa la Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.20.214/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr.30.825/2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.214/2020 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, avizul nr.NT 7348/SMSS 517/2020 al Ministerului Sănătăţii, Hotărârea nr. 90/2020 a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, Hotărârea nr. 16/2020 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„c” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.138/2014 privind aprobarea liniilor de gardă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.           încetează suspendarea a 0,5 linie de gardă în specialitatea ORL, precum și a liniei de gardă în specialitatea ortopedie și traumatologie;

b.          se anulează linia de gardă în specialitatea anestezie terapie intensivă, precum și 0,5 linie de gardă în specialitatea boli infecțioase;

c.           se transformă linia de gardă continuă specialitatea boli infecțioase în linie de gardă continuă medicină internă pe perioadă determinată, respectiv pe perioada cât Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț este nominalizat, conform prevederilor legale în vigoare, ca spital de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 181 din 08 octombrie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru” + 10 ‟abțineriˮ