ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele bunuri imobile, precum și darea în administrare a acestora

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.867 alin.(1) și art.868 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 20.648/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.648/2020 al Direcției de management și al Direcției generale juridice și relații internaționale, procesele – verbale la terminarea lucrărilor nr. 277   și 278/2020, procesele – verbale de predare – primire construcție finalizată nr. 279/20.671 și 280/20.672/2020, încheiate cu Fundația Hope and Homes for Children Romania, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108 lit.„a”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art.289 alin.(1) și (4),  precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunurilor prevăzute la art.1, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv funcționarea în respectivul imobil a unei locuințe sociale de tip familial.

Art.3: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se completează, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum si anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2020 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv încheierea protocolului de predare-primire a bunurilor prevăzute în anexă, până la data de 15 octombrie 2020.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 182 din 08 octombrie 2020

Adoptată cu 19 voturi ‟pentru” + 8 ‟abțineriˮ

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 182.PDF