ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.15 lit.„b” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.20.651/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.31.523/2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.20.651/2020 al Direcției de Management şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.91/2020, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.17/2020, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c ”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.161/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 9 octombrie 2020, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

           Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 183 din 08 octombrie 2020

Adoptată cu 18 voturi ‟pentru” + 9 ‟abțineriˮ

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 183.PDF