ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului de dezlipire a unui bun imobil

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 137 din Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.21.156/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr. 25043 și 27197/2020 ale primarului Municipiului Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 21.156/2020 al Direcției de management, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr.229/2020, Certificatul de urbanism nr.676/2020, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul solicitat de către Municipiul Piatra-Neamț în vederea dezlipirii în 2 loturi a imobilului identificat prin NC 67111, CF nr.67111/UAT Piatra-Neamț, pentru realizarea unei lucrări de apartamentare, în scopul ieșirii din indiviziune, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 184 din  08 octombrie 2020

Adoptată cu 19 voturi ‟pentru” + 8 ‟abțineriˮ

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 184.PDF