ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Calitate și incluziune prin Educație”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.112 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.20.946/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.35640/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.946/2020 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și al Direcției Generale Juridice și Relații Internaționale, Notificarea nr. 1631/2020 a Fondului Român de Dezvoltare Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b” și „d”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (partener de proiect) în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț (promotor de proiect) și Asociația Social Alert (partener de proiect), în proiectul „Calitate și incluziune prin Educație”, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și Guvernul României – apelul 2 de proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, cod PN2027, atât pe perioada implementării, cât și în perioada de asigurare a sustenabilității proiectului.

Art.2: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 185 din 08 octombrie 2020

Adoptată cu 18 voturi ‟pentru” + 9 ‟abțineriˮ