ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu un bun imobil, precum și darea în administrare a acestuia

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.867 alin.(1) și art.868 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.112 alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.536/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.536/2020 al Direcției de management și al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.1535/2020 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, Autorizația de construire nr.131/2019 emisă de primarul municipiului Roman, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1174/2020,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108 lit.„a”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„a”, art.289 alin.(1) și (4),  precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, cu bunul (construcție anexă – grup sanitar și dușuri) prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă darea în administrarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman a bunului prevăzut la art.1.

Art.3: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se completează, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum si anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2020 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 189 din 30 octombrie 2020

Adoptată cu 19 voturi ‟pentru” + 7 ‟abțineriˮ

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 189.PDF