ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, precum şi ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.453/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.23.453/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin. (3) lit.„a” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 30 septembrie 2020, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30 septembrie 2020, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 190 din­­­­­­ 30 octombrie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru” + 9 ‟abțineriˮ

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 190.PDF